Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Apie ką ši Privatumo politika?

Kai Jūs, kaip fizinis asmuo (toliau – Jūs arba Duomenų subjektas), kreipiatės į UAB The Magic (toliau – Econtent.store, Duomenų valdytojas) dėl paslaugų įsigijimo, kreipiatės į Econtent.store dėl savo paslaugų ar prekių pardavimo, atliekate aktyvius veiksmus Econtent.store socialinės žiniasklaidos paskyrose, sutinkate gauti Econtent.store naujienlaiškius, dalyvaujate Econtent.store skelbiamose paieškose (fizinių asmenų, gyvūnų, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų bei kitų dalykų), dalyvaujate Econtent.store skelbiamose darbuotojų atrankose ar kitaip susisiekiate su Econtent.store (toliau visi pirmiau išvardinti aktyvūs veiksmai bendrai vadinami – Veiksmais), Jūs pateikiate Econtent.store tam tikrą asmeninę informaciją, todėl Econtent.store tampa Jūsų asmens duomenų valdytoju.

Šį Econtent.store veikloje taikomą Jūsų asmens duomenų tvarkymo bei privatumo apsaugos principų bei taisyklių aprašą trumpiau vadinsime „Privatumo politika“ ir ja siekiame informuoti apie Econtent.store užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Econtent.store bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes Jūs turite.

Atkreipiame dėmesį, jog Jums atliekant aukščiau nurodytus Veiksmus, bus laikoma, jog Jūs esate susipažinęs ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos.

Jums nesutinkant su kuria nors Privatumo politikos nuostata, Jūs neturite teisės atlikti nei vieno iš pirmiau nurodytų Veiksmų.

 1. Apie Econtent.store

UAB The Magic, buveinės adresas Svitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: El. paštas support@econtent.store;

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Econtent.store iš Jūsų ar trečiųjų asmenų gauta informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų vardu, pavarde, adresu, el. pašto adresu, telefono numeriu, banko sąskaitos numeriu ir kt., kurią apie Jus Econtent.store renka dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų Veiksmų, ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Econtent.store nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria Econtent.store susipažįsta Jums susisiekus su Econtent.store socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Econtent.store socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4.Kaip Econtent.store renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis?

Econtent.store yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami arba gaunami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodoma, ko galima tikėtis, kai Econtent.store renka arba gauna asmens duomenis apie:

 • fizinius asmenis, kurie kreipiasi į Econtent.store dėl paslaugų įsigijimo;
 • fizinius asmenis, kurie kreipiasi į Econtent.store dėl savo paslaugų ar prekių pardavimo;
 • fizinius asmenis socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Econtent.store per Econtent.store paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • fizinius asmenis, kurie sutinka gauti Econtent.store naujienlaiškius;
 • fizinius asmenis, kurie dalyvauja Econtent.store skelbiamose paieškose;
 • fizinius asmenis, kurie dalyvauja Econtent.store skelbiamose darbuotojų atrankose;
 • visus kitus fizinius asmenis, kurie susisiekia su Econtent.store ir pateikia tam tikrus savo asmens duomenis.
 1. Asmens duomenys, tvarkomi Jums įsigyjant paslaugas iš Econtent.store

Duomenų tvarkymo tikslas – sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas.

Tvarkomi asmens duomenys – Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), el. pašto adresas, telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina).

Duomenų tvarkymo terminas – Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

Duomenų tvarkymo pagrindas – Sutarties vykdymas.

 1. Asmens duomenys, tvarkomi Econtent.store perkant prekes ir/ar paslaugas iš Jūsų

Duomenų tvarkymo tikslas – sutarties sudarymas, prekių ir/ar paslaugų įsigijimas ir atsiskaitymas.

Tvarkomi asmens duomenys – Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės ir/ar paslaugos aprašymas, kaina).

Duomenų tvarkymo terminas – Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

Duomenų tvarkymo pagrindas – Sutarties vykdymas.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Econtent.store interneto svetainėje, esančioje adresu www.econtent.store yra pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Econtent.store skelbiamos paieškos

Econtent.store laikas nuo laiko socialinės žiniasklaidos priemonėse ir/ar kitais informacinės sklaidos kanalais bei priemonėmis gali paskelbti įvairias fizinių asmenų, gyvūnų, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų bei kitų dalykų, kurie gali būti reikalingi Econtent.store kuriant bei parduodant savo paslaugas ir/ar produktus, paieškas.

Pateikdami savo paraišką dalyvauti Econtent.store paskelbtoje paieškoje Jūs kartu patvirtinate, jog duodate savo aiškiai išreikštą sutikimą, kad Econtent.store paieškos proceso vykdymo ir sutarties sudarymo tikslais tvarkytų Jūsų paraiškoje ir/ar jos prieduose esančius Jūsų asmens duomenis.

Jei nepateiksite konkrečiame paieškos skelbime prašomos informacijos, Econtent.store negalės įvertinti Jūsų pateikto pasiūlymo tinkamumo.

Tuo atveju, jei pateikdami paraišką pagal Econtent.store paskelbtos paieškos kriterijus jos formoje neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiam paieškos procesui, Jūsų asmens duomenis Econtent.store ištrins ir/ar sunaikins per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu paieškos dalyviu bus pasirašyta sutartis dėl paieškos dalyko.

Jeigu kreipdamiesi su paraiška duosite aiškiai išreikštą savo sutikimą, jog Econtent.store tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis ir po paskelbtos paieškos pabaigos, Econtent.store turės galimybę su Jumis ateityje susiekti dėl to paties dalyko ir pasiūlyti sudaryti sutartį. Tokiu atveju, Jūsų pateikta informacija bus saugoma 1 (vienerius) metus, nuo tokios informacijos gavimo dienos, o pasibaigus šiam terminui ištrinama ir/ar sunaikinta.

 1. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymas 

Econtent.store renka ir tvarko Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Econtent.store ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, Econtent.store negalės įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei kreipdamiesi į Econtent.store dėl darbo neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis Econtent.store ištrins ir/ar sunaikins per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Jeigu kreipdamiesi dėl darbo duosite savo aiškiai išreikštą sutikimą, jog Econtent.store tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis ir po darbo atrankos pabaigos, Econtent.store turės galimybę Jums ateityje pasiūlyti darbo vietą. Tokiu atveju, Jūsų pateikta informacija bus saugoma 1 (vienerius) metus, nuo tokios informacijos gavimo dienos, o pasibaigus šiam terminui ištrinama ir/ar sunaikinama.

 1. Bendravimas su Econtent.store

Jei su Econtent.store susisieksite el. paštu, Econtent.store tvarkys tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad Econtent.store naudojamuose serveriuose gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas 3 (trejus) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su Econtent.store, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti.

Econtent.store įsipareigoja be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Econtent.store gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu, todėl prašome pranešti apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. Asmens duomenų atskleidimas

Econtent.store gali atskleisti Jūsų asmens duomenis Econtent.store darbuotojams, partneriams, subrangovams, paslaugų teikėjams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, buhalterines paslaugas teikiantiems asmenims,  skolų išieškojimo bendrovėms, teisininkams, auditoriams, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, ir kt.) bei kitiems asmenims, jei to pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Tam tikromis aplinkybėmis Econtent.store gali būti įpareigotai perduoti asmens duomenis, kai:

 • informaciją turi atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turi atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
 • asmens duomenis turti atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekiant gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti Econtent.store teises;
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Econtent.store arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai Econtent.store patalpose ir tenka kreiptis medicininės pagalbos);
 • informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri Econtent.store vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas. Susidarius tokioms aplinkybėms, Econtent.store įsipareigoja imtis priemonių ir užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugo pati Econtent.store, bei pranešti Jums apie šio privatumo pranešimo pakeitimus;
 • informaciją būtina atskleisti potencialiamEcontent.store įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai pranešti el. paštu support@econtent.store, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąsias valstybes, t.y. valstybes, nepriklausančias Europos Ekonominei Erdvei, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Toks perdavimas gali būti vykdomas tik tokiais atvejais:

 • kai Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, užtikrina tinkamo lygio apsaugą;
 • jeigu nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl trečiosios valstybės tinkamumo, Econtent.store arba jos pasitelkiamas duomenų tvarkytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę tik tuo atveju, jeigu Econtent.store arba jos duomenų tvarkytojas yra nustatę tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad yra suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis;
 • jeigu nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo arba nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės, Jūsų asmens duomenų perdavimas į trečiąją valstybę bus vykdomas tik esant bent vienai iš šių sąlygų:
 1. a) Jūs aiškiai sutikote su siūlomu duomenų perdavimu po to, kai buvote informuotas apie galimus tokių perdavimų pavojus dėl to, kad nepriimtas sprendimas dėl tinkamumo ir nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės;
 2. b) duomenų perdavimas yra būtinas Jūsų ir Econtent.store sudarytai sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi Jūsų prašymu, įgyvendinti;
 3. c) duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta Jūsų interesais sudaroma Econtent.store ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis;
 4. d) duomenų perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;
 5. e) duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti Econtent.store teisinius reikalavimus;
 6. f) duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų apsaugoti gyvybiniai Jūsų arba kitų asmenų interesai, jeigu Jūs dėl fizinių ar teisinių priežasčių negalite duoti sutikimo;
 7. g) duomenys perduodami iš registro, pagal Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisę skirto teikti informaciją visuomenei, su kuria gali susipažinti plačioji visuomenė arba bet kuris asmuo, galintis įrodyti teisėtą interesą, tačiau tik tiek, kiek konkrečiu atveju laikomasi pagal Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisę nustatytų susipažinimo su tokiame registre esančia informacija sąlygų.

 

 1. Duomenų saugumas ir pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus

Econtent.store tvarkydama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Econtent.store tvarkydama Jūsų asmens duomenis, taip pat įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Econtent.store  nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai ji sužinos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneš Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas nekels  pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.

Jeigu dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo kils didelis pavojus Jūsų teisėms ir laisvėms, Econtent.store nepagrįstai nedelsdama Jums praneš apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.

 1. Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenims. Toliau yra pateikiama informacija apie tokias teises, susijusias su Econtent.store vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: support@econtent.store

Econtent.store įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju Econtent.store Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuos apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

Jums rūpima informacija yra teikiama nemokamai, tačiau Econtent.store, jeigu Jūsų prašymai bus pripažinti kaip  akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Econtent.store gali:

 • imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas;

arba

 • gali atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų pateiktą prašymą.

Jeigu Econtent.store gavus prašymą dėl teisių įgyvendinimo kils pagrįstų abejonių dėl Jūsų tapatybės, iš Jūsų gali būti pareikalauta papildomos informacijos, reikalingos tapatybės patvirtinimui.

14.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę Econtent.store aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Jei norite atšaukti sutikimą, pateikite Econtent.store rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: support@econtent.store.

14.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

Jūs turite teisę bet kada susisiekti su Econtent.store ir gauti patvirtinimą, ar Econtent.store tvarko Jūsų asmens duomenis. Jeigu Econtent.store tvarko Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kita susijusia informacija. Norėdami tai padaryti,

 • pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: support@econtent.store;
 • patvirtinkite savo asmens tapatybę;
 • ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Atsakymą Econtent.store pateiks per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

14.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad Econtent.store nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą. Tokiu atveju Econtent.store galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

14.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti Econtent.store ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą Econtent.store galės įvykdyti tik tuo atveju, jei:

 • asmens duomenys nebebus reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšauksite savo sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, ir nebebus jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, kuri taikoma Econtent.store, nustatytos teisinės prievolės;

Econtent.store gali netenkinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu:

 • yra siekiama laikytis Europos sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise, kuri taikoma Econtent.store, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui;
 • siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti Econtent.store teisinius reikalavimus.

14.5. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti, kad Econtent.store apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą kai yra bent vienas iš šių atvejų:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai Econtent.store vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys Econtent.store yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar Econtent.store turi svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

14.6. Teisė į asmens duomenų perkėlimą

Jūs turite teisę į susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Econtent.store, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Econtent.store tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

14.7. Teisė nesutikti

Jūs turite teisę nesutikti, kad Econtent.store tvarkytų Jūsų asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Econtent.store arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai Econtent.store įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 1. Skundai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į Econtent.store su skundu el. pašto adresu support@econtent.store

Gavus Jūsų skundą Econtent.storesu Jumis susisieks per protingą terminą ir informuos apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Privatumo politikos atnaujinimas ir galiojimas

Econtent.store, siekdama užtikrinti aukščiausią asmens duomenų apsaugos standartą, gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką.

Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Econtent.store interneto svetainėje www.econtent.store momento. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, apie tai pranešime minėtoje interneto svetainėje.

Jei Jūsų sutikimų ar sutarčių, kurių šalimi esate sąlygos numato kitokias nuostatas, taikomos minėtų dokumentų nuostatos, net jei jos ir prieštarauja šiai Privatumo politikai.